Team Borchsenius - Kiting for Cancer
#teamborchsenius Oslo Avsluttede innsamlinger

Team Borchsenius - Kiting for Cancer

(English version below) Team Borchsenius - Kiting for Cancer skal delta på Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE), WISSA World Championship in Long Distance Kiting April 2-6 2019. Her skal vi kite sammen som lag fra Berlevåg til Vadsø og videre til Vardø, helt selvhjulpne med mat, telt og pulk over flere hundre kilometer og inntil 5 dager. Som lag ønsker vi å donere 10 kr per kilometer vi klarer å tilbakelegge til aktiv mot kreft, og vil bruke dette som motivasjon til å komme lengst mulig. Om vi klarer å fullføre vil vi ha tilbakelagt et sted mellom 300-500 km. Vi håper du og har lyst til å støtte oss med ekstra motivasjon. Beløpet bestemmer du helt selv. Bakgrunn: Team Borchsenius består av fetterne Jo Borchsenius (1982) og Anders Borchsenius (1984). Vi har begge opplevd kreft på nært hold. Noen har overlevd, mens andre har gått bort. Vi har som nært pårørende sett viktigheten av fysisk aktivet i kampen mot kreft. Og vi har sett tydelig positive effekter av dette både på fysisk og psykisk helse. Det blir dumt å prøve å sammenligne vår deltagelse på VAKE med kampen mot kreft, men vi synes det er en god analogi. Det er hardt både fysisk og psykisk, og det gir betydelig større sjangs for å nå målet med god fysisk form og god helse. Jo's historie: Jeg deltok på VAKE i 2017 med en annen makker, mens min samboer Pia var til kontroller for å finne ut hva som var galt. Det var ikke lett å være så langt unna når jeg egentlig helst ville være der med henne. Og det ble ikke lettere da jeg fikk telefonen med beskjed om at ja, det var kreft. Dette var dagen før flyet gikk tilbake, så det ble et langt døgn med mange følelser. Hun hadde fått påvist non-Hodgkins Lymfom i en lymfeknute i armen. Dette gikk heldigvis veldig bra takket være veldig god hjelp på Radiumhospitalet. Men selv om selve behandlingen var overraskende kjapp å smertefri for dette tilfellet har det vært en stor prosess, spesielt i etterkant. Selvfølgelig mest for Pia, som forøvrig har tatt dette på en imponerende måte, men også for de rundt henne, som meg og hennes foreldre. Anders' historie: Jeg har hatt mange familiemedlemmer som har fått kreft. Det skremmende med kreft er at det er umulig å vite om du eller dine nærmeste blir rammet. I 2006 fikk mamma påvist brystkreft og senere spredning til skjellett. I perioden 06-11 var Aktiv mot kreft til stor hjelp for å holde kroppen i bedre form mens behandling pågikk. Men i 2011 gikk mamma desverre bort, kun 54 år gammel. Det var åpenbart at enda bedre forskning og medisinering kunne vært med på å minimere spredning videre til skjelett og kanskje kunne hun fremdeles vært her. Senere fikk min svigerinne Maren påvist brystkreft og var gjennom en svært omfattende behandling. Dette har riktignok gått bra, men hun var gjennom et helvete av en behandling. Men sterk som Maren er kjempet hun seg gjennom dette og venter faktisk tvillinger :-). Min samboer Line mistet sin kjære lillesøster Martine til leukemi i 2006. Hun var bare 17 år gammel. En gledesspreder som gikk bort så alt for tidlig. Pappa fikk påvist kreft i prostata for noen år siden. Heldigvis har dette gått bra med han og er frisk og rask. Vi er heldige som er friske og raske og ønsker å benytte muligheten VAKE tilbyr for å sette litt oppmerksomhet på viktigheten av å støtte kreftsaken. Se også: https://www.facebook.com/teamborchsenius/ Instagram: @teamborchsenius #teamborchsenius #vakefinnmark Web: www.vake.no English version: Team Borchsenius - Kiting for Cancer to attend Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE), WISSA World Championship in Long Distance Kiting April 2-6 2019. Here we will kite together as a team from Berlevåg to Vadsø and on to Vardø, completely self-reliant with food, tents and sledge over several hundred kilometers and up to 5 days. As a team we want to donate NOK 10 per kilometer we manage to travel towards active against cancer, and will use this as a motivation to get as far possible. If we are able to complete, we will have traveled somewhere between 300-500 km. We hope that also you would like to support us with some extra motivation, and contribute to a good cause. Background: Team Borchsenius consists of the cousins Jo Borchsenius (1982) and Anders Borchsenius (1984). We have both experienced cancer up close. Some have survived while others have passed away. We have, as close relatives, seen the importance of being physically active in the fight against cancer. And we have seen clear positive effects of this, both on physical and mental health. It may be foolish to try to compare our participation on VAKE with the fight against cancer, but we think it is a good analogy. It is hard both physically and mentally, and it provides significantly greater chances of achieving the goal with good physical form and good health. Jo's story: I attended VAKE in 2017 with another partner, while my girlfriend Pia was in control to find out what was wrong. It wasn't easy to be so far away when I really wanted to be there with her. And it didn't get any easier when I got the phone call saying that yes, it was cancer. This was the day before the return, so it became a long day with many emotions. She had been diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma in a lymph node in her arm. Fortunately, this went very well thanks to very good help at the Radiumhospitalet. But even though the treatment itself was surprisingly quick and painless for this case, it has been a long process, especially afterwards. Of course most for Pia, who has taken this in an impressive way, but also for those around her, like me and her parents. Anders' story: I have had many family members who have had cancer. The scary thing about cancer is that it is impossible to know if you or your loved ones are affected. In 2006, my Mom was diagnosed with breast cancer and later spread to skeleton. In the period 06-11 Active against cancer was a great help to keep the body in better shape while treatment was ongoing. But in 2011, mum unfortunately went away, only 54 years old. It was obvious that even better research and medication could have contributed to minimizing spread to skeletons and perhaps she could still be here. Later my sister-in-law Maren was diagnosed with breast cancer and was through a very extensive treatment. This has, luckily, gone well, but she was through a hell of a treatment. But strong as Maren is, she struggled through this and actually awaits twins any day now :-). My fiancée Line lost her beloved little sister Martine to leukemia in 2006. She was just 17 years old, and a spreader of joy who passed away far too early. Dad was diagnosed with prostate cancer a few years ago. Luckily, this has gone well with him and is healthy and well. We are fortunate to be healthy and in fairly good physical condition and want to take advantage of the opportunity VAKE offers to give some attention to the importance of supporting the cancer case. Facebook: https://www.facebook.com/teamborchsenius/ Instagram: @teamborchsenius #teamborchsenius #vakefinnmark Web: www.vake.no

Innsamlet beløp:
Mål: 50 000 kr
Periode:
08.01.2019 07.04.2019

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Team Borchsenius - Kiting for Cancer
#teamborchsenius
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close